Aktualizované: 15. 06. 2005
 
LPG - (Liquified Petroleum Gas) - v podstate tvorí skvapalnená zmes propánu a butánu.
LPG je bez farby, chuti a pridaním "odorizantu" získava "typickú vôňu", preto aby ho naše orgány zaregistrovali. Je nejedovatý, nedýchateľný a má mierne toxické účinky. V plynnom skupenstve je ťažší ako vzduch a v kvapalnom zasa ľahší ako voda a preto pri úniku bude vždy sadať na najnižšie miesta.

LPG vzniká pri spracovaní ropnej suroviny. Jeho vlastnosti sú veľmi podobné benzínu a to ho predurčuje na pohon motorových vozidiel. Je to palivo s veľmi priaznivými vlastnosťami, s oktánovým číslom približne 101-111. V našich podmienkach sa používa tzv. zimná LPG zmes (60% P a 40% B) a letná LPG zmes (40% P a 60% B), t.j. zmena vzájomných pomerov Propánu a Butánu.

Možno konštatovať, že používanie LPG ako bežnej alternatívy v automobiloch je rozšírené po celom svete, pričom vo viacerých štátoch venovali jeho rozvoju mimoriadnu pozornosť ako napr. v Taliansku, Holandsku alebo v Belgicku, kde jazdí takto upravených vyše 30% automobilov. Taktiež v okolitých krajinách je LPG bežným a vítaným palivom (Česká republika má až cca 500 čerpacích staníc na LPG a do 10% legálne plynofikovaných motorových vozidiel).
 
Hore Zopár technických informácii o vlastnostiach LPG pri cca 20°C:
 
  Propán Bután LPG zmes Benzín
Vzorec C3 H8

C4 H10

   

Molekulová hmotnosť

44

58

   

Merná špecifická hmotnosť

0,51 kg/l

0,58 kg/l

0,55 kg/l

0,74 kg/l

Bod varu

- 43 °C

- 0,5 °C

-30 až -5°C

30 až 200°C

Oktan. číslo

111

103

106

91-98

Energet. hodnota

46 MJ/kg

45 MJ/kg

45 MJ/kg

44 MJ/kg

Výhrevnosť

11070 Kcal/kg

10920 Kcal/kg

   

Teplota vzplanutia

510 °C

490 °C

   

Medza výbušnosti v % objemu

2,1-9,5

1,5-8,5

   
 
Pre presnejšie vyjadrenie (kalorické hodnoty, výhrevnosti apod.) sa definuje "koeficient teoretickej ekvivalencie" objemu paliva, ktorý obsahuje určité množstvo energie, rovnajúce sa výhrevnosti benzínu. Potom sa stanoví "koeficient ekvivalencie skutočného pomeru" medzi spotrebou motorov, ktoré môžeme čo najlepšie porovnať.
 
Pohonná hmota Koeficient teoretickej
ekvivalencie
Koeficient ekvivalencie
Benzín 1,00 1,00
Propán 1,30 1,27
Bután 1,22 1,11
 
Hore Teraz si uveďme príklad:
Zoberme si auto, ktoré má na benzín priemernú spotrebu cca 7 litrov. Potom (s prihliadnutím ku zloženiu letnej zmesi a ku koeficientu ekvivalencie dostaneme vzorec:
 
(spotreba na benzín * (40 percent propánu s koeficientom ekvivalencie 1,27 + 60 percent butánu s koeficientom ekvivalencie 1,11)) = spotreba na LPG

7*(0,4*1,27+0,6*1,11) = 7*1,174 = 8,218 l / 100 km v lete

Analogicky v zime:
 
7*(0,6*1,27+0,4*1,11) = 7*1,206 = 8,442 l / 100 km v zime

Takže rozdiel pri úplne rovnakých klimatických podmienkach by bol 0,224 l / 100 km.
To sú všetko zatiaľ iba teoretické čísla, ale vysvetľujú fakt, že stúpne spotreba len tým, že sa ochladí. Ďalšie zvýšenie spotreby majú samozrejme na svedomí - zimné gumy, zimné štarty, viacej svietenia, sneh na ceste, možno aj menší cit v nohe a pod.
 
Hore VÝHODY:

- náklady na cenu pohonnej látky klesajú v zime o 40 - 45%
  (34,20 Sk BA a 19,20 Sk LPG = úspora 43 %)
- náklady na cenu pohonnej látky klesajú v lete o cca 50%
  (37,60 Sk BA a 17,40 Sk LPG = úspora 53 %)
- predlžuje sa životnosť motorového oleja
- predlžuje sa životnosť motora (neusádza sa karbón)
- jazda na propán-bután má čistejšie výfukové plyny
- dve nádrže (benzínová aj plynová) - možnosť jazdiť na benzín aj na plyn
- zníženie hlučnosti motora pri jazde na LPG
- jazda na plynový pohon je 4-krát bezpečnejšia, ako na benzínový pohon
 
Hore NEVÝHODY:

- vstupná investícia cca 18.000,- Sk až 30.000,- Sk (záleží od typu motorového vozidla), resp.
  45.000,- Sk pri priamom vstrekovaní LPG v najnovších motoroch.
- zmenšenie batožinového priestoru o nádrž (je možnosť použiť diskovú nádrž namiesto rezervy)
- zníženie výkonu motora o cca 5-10 % v porovnaní s pohonom na benzín
- zvýšenie spotreby o cca 10-15 % v porovnaní s priemernou spotrebou na benzín
 
Zdroj: ja, Konferencia na Pandore, tabuľky, internet

  

Na hlavnu stranku Hore

© 2000-2005 - M&Ksoft.    Designed by bObAjZ
Obsah tejto www stránky je chránený autorským právom. Akékoľvek rozmnožovanie obsahu stránky (textu, obrázkov alebo grafov) mimo
www.lpg.host.sk a www.lpg.szm.sk je možné jedine po obdržaní písomného súhlasu autora. Prípadné porušenia autorského práva je predmetom občianskoprávnej alebo trestno-právnej zodpovednosti. Podrobnejšie informácie po vyžiadaní obdržíte e-mailom na adrese
lpg@host.sk.